Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

Regulamin korzystania z sali integracyjnej oraz zaplecza gastronomicznego w obiekcie przy ulicy Wyzwolenia 49 w Zbytkowie

Uchwała Nr XLV.375.2018
Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z sali integracyjnej oraz zaplecza gastronomicznego w obiekcie przy ulicy Wyzwolenia 49 w Zbytkowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art.41 ust. 1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji - na wniosek Burmistrza Strumienia – Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zasady i tryb korzystania z sali integracyjnej oraz zaplecza gastronomicznego w obiekcie przy ulicy Wyzwolenia 49 w Zbytkowie, w brzmieniu określonym w Regulaminie korzystania z sali integracyjnej oraz zaplecza gastronomicznego w obiekcie przy ulicy Wyzwolenia 49 w Zbytkowie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady
Czesław Greń


Załącznik do Uchwały Nr XLV.375.2018
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 marca 2018 r.

Regulamin korzystania z sali integracyjnej oraz zaplecza gastronomicznego w obiektu przy ulicy Wyzwolenia 49 w Zbytkowie

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Sala integracyjna oraz zaplecze gastronomiczne w obiekcie przy ulicy Wyzwolenia 49 w Zbytkowie jest miejscem spotkań integracyjnych mieszkańców wsi.

2. Zarządcą obiektu jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu.

3. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 2. Zasady korzystania z obiektu.

1. Udostępnieniu podlega sala oraz  zaplecze gastronomiczne.

2. Korzystanie z pomieszczenia sali jest odpłatne.

3. Zaplecze gastronomiczne, obejmujące wyznaczone pomieszczenia w przyziemiu obiektu wraz z wyposażeniem, udostępniane jest odpłatnie.

4. Do nieodpłatnego korzystania z sali oraz zaplecza gastronomicznego po uprzednim uzgodnieniu terminu z gospodarzem obiektu jeden raz w tygodniu w dniach od wtorku do czwartku uprawnione są :

- Koło Gospodyń Wiejskich w Zbytkowie,

- Rada Sołecka w Zbytkowie.

5. Do nieodpłatnego korzystania z sali oraz zaplecza gastronomicznego do 4 razy w roku łącznie uprawnione są jednostki organizacyjne Gminy oraz działające na terenie sołectwa Zbytków inne organizacje w tym:

- Koło Gospodyń Wiejskich w Zbytkowie,

- Rada Sołecka w Zbytkowie,

- Stowarzyszenia działające na terenie sołectwa Zbytków,

- Przedszkole w Zbytkowie,

- Polski Komitet Pomocy Społecznej,

jeżeli korzystanie z obiektu służy realizacji celów statutowych tych jednostek i organizacji.

6. Rezerwacja terminów następuje do dnia 30 września każdego roku na rok następny w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu.

7. Zarządca opracowuje harmonogram wydarzeń i rezerwacji obiektu z pierwszeństwem dla wydarzeń gminnych.

8. Zarządca udostępnia obiekt na zebrania i spotkania wiejskie oraz imprezy i uroczystości okolicznościowe zgodnie z ustalonym harmonogramem.

9. Udostępniając obiekt zarządca zapoznaje organizatora wydarzenia z obiektem, zasadami korzystania, przekazuje pomieszczenia, sprzęt i urządzenia zaplecza gastronomicznego osobie uprawnionej oraz odbiera je po wykorzystaniu obiektu.

§ 3. Obowiązki osób korzystających z obiektu.

1. Korzystanie z obiektu może odbywać się wyłącznie za zgodą zarządcy z zachowaniem dbałości o mienie należące do obiektu, które nie może być wynoszone poza jego teren.

2. Korzystający z obiektu winien dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń sali oraz zaplecza gastronomicznego i przynależnych pomieszczeń.

3. Korzystający zobowiązany jest do terminowego regulowania należności za korzystanie z obiektu.

4. Korzystający nie może oddawać przedmiotów wyposażenia, z których korzysta do używania osobom trzecim.

5. Korzystający zobowiązany jest do zwrotu zarządcy pomieszczeń i wyposażenia obiektu w stanie niepogorszonym oraz w należytej czystości.

§ 4. Udostępnianie sali oraz zaplecza gastronomicznego obiektu.

1. Udostępnianie sali oraz  zaplecza gastronomicznego obiektu odbywa się odpłatnie za wyjątkiem przypadków określonych w § 2 pkt 4 i 5.

2. Opłatę za korzystanie z sali oraz z zaplecza gastronomicznego obiektu pobiera zarządca w wysokości określonej w odrębnym trybie.

3. Opłata za korzystanie z sali oraz z zaplecza gastronomicznego nie zawiera kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, gazu oraz wywozu nieczystości płynnych i stałych, które korzystający ponosi osobno na podstawie wskazań licznika i obowiązujących cen lub taryf.

4. Na wniosek korzystającego zarządca obiektu może podjąć decyzję o zwolnieniu korzystającego z wszelkich opłat w przypadkach organizowania w sali wydarzeń nie generujących dochodu, przeznaczonych dla ogółu mieszkańców wsi.

5. Udostępnienie zaplecza gastronomicznego na weekend obejmuje okres od piątku od godz. 8.00 do poniedziałku do godz. 14.00 lub okres od soboty od godz. 8.00 do poniedziałku do 14.00.

6. Przekazywanie pomieszczeń obiektu oraz zaplecza gastronomicznego organizatorowi wydarzenia oraz ich zwrot zarządcy następuje protokolarnie z określeniem stanu pomieszczeń oraz stanu liczników.

7. Organizator wydarzenia wskazuje zarządcy osobę uprawnioną do przejęcia pomieszczeń obiektu, odpowiedzialną za właściwe korzystanie z obiektu oraz zwrot pomieszczeń i wyposażenia zarządcy.

§ 5. Postanowienia końcowe.

1. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących zachowania w obiektach i miejscach publicznych, w szczególności przeciwpożarowych oraz sanitarnych.

2. Skargi i wnioski korzystających przyjmuje zarządca zgodnie z odrębnymi przepisami.

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Król
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Król
Data wprowadzenia:2018-03-29 13:35:03
Opublikował:Elżbieta Król
Data publikacji:2018-03-29 13:36:14
Ostatnia zmiana:2018-03-29 13:36:29
Ilość wyświetleń:185
Urząd Miejski Strumień
ul. Rynek 4, 43-246 Strumień

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij