Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

Regulamin korzystania z obiektu Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej

 

Uchwała Nr XIX.173.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie: regulaminu korzystania z obiektu Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu 

u c h w a l a: 

§ 1. Regulamin korzystania z obiektu Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 


Przewodniczący Rady 
Czesław GreńZałącznik do Uchwały Nr XIX.173.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2012 r.

Regulamin korzystania z obiektu Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Gminne Centrum Integracji Wsi w Pruchnej, obejmujące salę wraz z zapleczem gastronomicznym, zwane dalej Centrum, jest miejscem spotkań integracyjnych mieszkańców wsi. 

2. Zarządcą obiektu Centrum jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu. 

3. Osoby korzystające z obiektu Centrum zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

§ 2. Zasady korzystania z obiektu Centrum. 

1. Udostępnieniu podlega sala łącznie z zapleczem gastronomicznym. 

2. Korzystanie z pomieszczenia sali jest nieodpłatne. Zaplecze gastronomiczne, obejmujące wyznaczone pomieszczenia na parterze wraz z wyposażeniem, udostępniane jest odpłatnie. 

3. Do nieodpłatnego korzystania z zaplecza gastronomicznego uprawnione są jeden raz w roku, działające na terenie Gminy Strumień organizacje: 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pruchna, 

Polski Komitet Pomocy Społecznej, 

Koło Łowieckie, 

Koło Gospodyń Wiejskich, 

Ochotnicza Straż Pożarna, 

Rada Sołecka, 

Ludowy Klub Sportowy Pruchna 99, 

jeżeli impreza ma charakter społeczny. 

4. Do nieodpłatnego korzystania z zaplecza gastronomicznego do 12 razy w roku uprawnione są jednostki organizacyjne Gminy, w tym: 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pruchnej, 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu, 

Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu. 

5. Rezerwacja terminów imprez w obiekcie Centrum następuje do dnia 31 sierpnia każdego roku na rok następny. 

6. Zarządca opracowuje harmonogram imprez i rezerwacji obiektu Centrum z pierwszeństwem dla gminnych imprez okolicznościowych organizowanych w dniach: 8 marca, 26 lipca, 30 listopada i 31 grudnia. 

7. Zarządca udostępniania obiekt Centrum na zebrania i spotkania wiejskie oraz imprezy i uroczystości okolicznościowe zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

8. Udostępniając obiekt Centrum zarządca zapoznaje organizatora imprezy z obiektem, zasadami korzystania, przekazuje pomieszczenia, sprzęt i urządzenia zaplecza gastronomicznego osobie uprawnionej oraz odbiera je po wykorzystaniu obiektu. 

§ 3. Obowiązki osób korzystających z obiektu Centrum. 

1. Korzystanie z obiektu może odbywać się wyłącznie za zgodą zarządcy z poszanowaniem i dbałością o mienie należące do obiektu, które nie może być wynoszone poza teren obiektu. 

2. Korzystający winien dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń obiektu. 

3. Korzystający zobowiązany jest do terminowego regulowania należności za korzystanie z obiektu. 

4. Korzystający nie może oddawać przedmiotów wyposażenia, z których korzysta, do używania osobom trzecim. 

5. Korzystający zobowiązany jest do zwrotu zarządcy pomieszczeń i wyposażenia obiektu w stanie niepogorszonym oraz w należytej czystości. 

§ 4. Udostępnianie zaplecza gastronomicznego obiektu Centrum. 

1. Udostępnianie zaplecza gastronomicznego obiektu odbywa się odpłatnie, z zastrzeżeniem postanowień pkt II Regulaminu, na podstawie umowy. 

2. Opłatę za korzystanie z zaplecza gastronomicznego obiektu pobiera zarządca w wysokości określonej w odrębnym trybie. 

3. Opłata za korzystanie z zaplecza gastronomicznego nie zawiera kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, gazu, ogrzewania oraz wywozu nieczystości, które korzystający ponosi osobno na podstawie wskazań licznika i obowiązujących cen lub taryf. 

4. Na wniosek zarządcy Burmistrz może podjąć decyzję o zwolnieniu korzystającego z wszelkich opłat w przypadkach organizowania imprez nie generujących dochodu przeznaczonych dla ogółu mieszkańców. 

5. Udostępnienie zaplecza gastronomicznego na weekend obejmuje okres od piątku godz. 10.oo do poniedziałku godz. 16.oo. 

6. Przekazywanie pomieszczeń obiektu oraz zaplecza gastronomicznego organizatorowi imprezy oraz ich zwrot zarządcy następuje protokolarnie z określeniem stanu pomieszczeń oraz stanu liczników. 

7. Organizator imprezy wskazuje zarządcy osobę uprawnioną do przejęcia pomieszczeń obiektu, odpowiedzialną za właściwe korzystanie z obiektu oraz zwrot pomieszczeń i wyposażenia zarządcy. 

§ 5. Postanowienia końcowe. 

1. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących zachowania w obiektach i miejscach publicznych, w szczególności przeciwpożarowych oraz sanitarnych. 

2. Skargi i wnioski korzystających przyjmuje zarządca zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Metadane

Źródło informacji:Edyta Rusek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Edyta Rusek
Data wprowadzenia:2012-11-19 09:10:40
Opublikował:Edyta Rusek
Data publikacji:2012-11-19 09:12:27
Ostatnia zmiana:2017-04-03 12:27:28
Ilość wyświetleń:1177

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij