Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

Regulamin cmentarzy komunalnych w gminie Strumień

Uchwała Nr XXXVI.312.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 12 lipca 2013 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Strumień

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) –  po przeprowadzeniu konsultacji - na wniosek Burmistrza Strumienia – Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Regulamin cmentarzy komunalnych w Gminie Strumień, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/88/91 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 2 października 1991 r. w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych w gminie Strumień.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady
Czesław Greń

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.312.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 12 lipca 2013 r.

Regulamin cmentarzy komunalnych w gminie Strumień

1. Cmentarze komunalne w gminie Strumień, to cmentarze które stanowią mienie gminy Strumień:

1) w Strumieniu o powierzchni 0,4412 ha - zlokalizowany na działce nr 234/4;

2) w Drogomyślu o powierzchni 0,5927 ha – zlokalizowany na działce nr 799/6;

3) w Bąkowie o powierzchni 0,2420 ha – zlokalizowany na działce nr 78/28;

4) w Zabłociu o powierzchni 0,4539 ha – zlokalizowany na działce 341/4.

2. W imieniu Gminy cmentarzami komunalnymi administruje podmiot, zwany dalej Administratorem, który usługi wykonuje na podstawie umowy zawartej z gminą Strumień.

3. Nadzór nad cmentarzami komunalnymi sprawuje Burmistrz  Strumienia.

4. Cmentarze są powszechnie dostępne:

- w okresie od 1 kwietnia do 30 września od godz. 700 do zmierzchu,

- w okresie od 1 października do 31 marca od godz. 800 do zmierzchu,

- w dniach 31 października, 1 i 2 listopada od godz. 800 do momentu opuszczenia cmentarza przez osoby odwiedzające groby.

5. Załatwianie spraw formalno – organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzach, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza odbywa się u Administratora cmentarzy.

6. Usytuowanie i urządzenie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, i w tym zakresie wymaga uzgodnienia z Administratorem.

7. Przy wyznaczaniu miejsca pochówku i wyborze formy ceremoniału pogrzebowego oraz przy budowie grobu uwzględnia się w miarę możliwości życzenia rodziny zmarłego.

8. Odstępy – przejścia między grobami są ciągami komunikacyjnymi i nie mogą być zabudowane.

9. Za korzystanie z miejsc, obiektów, urządzeń na cmentarzach komunalnych pobiera się opłaty.

10. Opłaty ustala oraz pobiera Administrator.

11. Informacje o wysokości obowiązujących opłat są udostępniane w Urzędzie Miejskim Strumienia, na stronie internetowej Urzędu oraz u Administratora.

12. Nieuiszczenie opłaty za ustalenie miejsca grzebalnego na kolejny okres skutkuje wygaśnięciem rezerwacji, a miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji gminy Strumień.

13. Rezygnacja z zarezerwowanego i opłaconego miejsca na cmentarzu skutkuje jego przejęciem przez gminę Strumień, bez obowiązku zwrotu opłaty za niewykorzystany okres.

14. Przyjęcie zwłok do pochowania wymaga okazania dokumentu: „Karta zgonu w celu pochowania zwłok” wydawanego przez Urząd Stanu Cywilnego lub tłumaczenia aktu zgonu innego państwa.

15. Grób ziemny nie może być wykorzystany do kolejnego pochówku przed upływem 20 lat od daty pochówku  poprzedniego.

16. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym lub murowanym, uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego pochowanego w tym grobie lub odpowiednie podmioty zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.).

17. Usługi w zakresie prac ziemnych, kamieniarskich, budowlanych dotyczących grobów wykonuje Administrator cmentarzy lub wyspecjalizowana firma pogrzebowa, według wyboru organizatora pogrzebu.

18. Administrator cmentarza ma prawo do kontroli dokumentu potwierdzającego prowadzenie firmy pogrzebowej.

19. Firmy pogrzebowe wykonujące usługę kopania grobów muszą dostosować się do ogólnych norm porządkowych obowiązujących na cmentarzu i zapisów niniejszego regulaminu.

20. Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego otoczenia w należytym stanie.

21. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na osobach i podmiotach sprawujących opiekę nad miejscami pochówków.

22. Na terenie cmentarzy komunalnych zakazuje się:

- przebywania dzieci do lat 7 bez opieki;

- wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psów przewodników;

- ustawienia ławek, płotków i innych urządzeń utrudniających komunikacje i ruch pieszy;

- zabudowy wykraczającej poza ustaloną powierzchnię miejsca pod grób;

- przebywania na cmentarzach poza godzinami w których są czynne;

- prowadzenia działalności handlowej, gastronomicznej;

- umieszczanie reklam;

- sadzenia i usuwania drzew i krzewów, bez zgody Administratora;

- samowolnego wjazdu pojazdem mechanicznym.

23. Wykonawca winien zgłosić rozpoczęcie i zakończenie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych Administratorowi cmentarza.

24. Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub sprawującego opiekę nad miejscem pochówku albo  upoważnione przez te osoby firmy.

25. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych wydaje się na jeden ściśle określony grób. W przypadku wykonania prac jednocześnie przy kilku grobach, wymagane jest uzyskanie odrębnego zezwolenia na każdy z nich.

26. Wykonawcom prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu.

27. Wykonywanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniałami pogrzebowymi.

28. Wykonawca winien zgłosić rozpoczęcie i zakończenie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych Administratorowi cmentarza.

29. Skargi i wnioski w sprawach cmentarzy komunalnych przyjmuje Administrator.

30. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu karnego.

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Król
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Król
Data wprowadzenia:2014-03-06 10:30:33
Opublikował:Elżbieta Król
Data publikacji:2014-03-06 10:31:28
Ostatnia zmiana:2014-03-06 10:31:46
Ilość wyświetleń:831

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij