Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

Regulamin korzystania z Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie

Uchwała Nr XXXIX.333.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie regulaminu korzystania z Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn.zm.) – na wniosek Burmistrza Strumienia – Rada Miejska w Strumieniu

u c h w a l a:

§ 1. Regulamin korzystania z Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady
Stanisław Świtała

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX.333.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 października 2013 r.

Regulamin korzystania z Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Sala Widowiskowa przy OSP w Bąkowie, obejmująca salę wraz z zapleczem gastronomicznym, jest miejscem spotkań integracyjnych mieszkańców wsi.

2. Zarządcą obiektu  jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu.

3. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 2. Zasady korzystania z obiektu.

1. Udostępnieniu podlega sala łącznie z zapleczem gastronomicznym.

2. Korzystanie z pomieszczenia sali jest nieodpłatne.

3. Zaplecze gastronomiczne, obejmujące wyznaczone pomieszczenia na parterze wraz z wyposażeniem, udostępniane jest odpłatnie.

4. Do nieodpłatnego korzystania z zaplecza gastronomicznego uprawnione są jeden raz w roku, działające na terenie gminy Strumień organizacje:

- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów,

- Polski Komitet Pomocy Społecznej,

- Koło Gospodyń Wiejskich,

- Ochotnicza Straż Pożarna,

- Rada Sołecka,

jeżeli impreza ma charakter społeczny.

5. Do nieodpłatnego korzystania z zaplecza gastronomicznego do 12 razy w roku łącznie uprawnione są gminne jednostki organizacyjne, w tym:

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bąkowie,

- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu,

- Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu.

6. Rezerwacja terminów imprez w obiekcie Sali Widowiskowej następuje do dnia 31 sierpnia każdego roku na rok następny.

7. Zarządca opracowuje harmonogram imprez i rezerwacji obiektu z pierwszeństwem dla gminnych imprez okolicznościowych organizowanych w dniach: 8 marca, 30 listopada i 31 grudnia.

8. Zarządca udostępniania obiekt na zebrania i spotkania wiejskie oraz imprezy i uroczystości okolicznościowe zgodnie z ustalonym harmonogramem.

9. Udostępniając obiekt zarządca zapoznaje organizatora imprezy z obiektem, zasadami korzystania, przekazuje pomieszczenia, sprzęt i urządzenia zaplecza gastronomicznego osobie uprawnionej oraz odbiera je po wykorzystaniu obiektu.

§ 3. Obowiązki osób korzystających z obiektu.

1. Korzystanie z obiektu Sali Widowiskowej może odbywać się wyłącznie za zgodą zarządcy z zachowaniem dbałości o mienie należące do obiektu, które nie może być wynoszone poza jego teren.

2. Korzystający winien dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń obiektu.

3. Korzystający zobowiązany jest do terminowego regulowania należności za korzystanie z obiektu.

4. Korzystający nie może oddawać przedmiotów wyposażenia, z których korzysta, do używania osobom trzecim.

5. Korzystający zobowiązany jest do zwrotu zarządcy pomieszczeń i wyposażenia obiektu w stanie niepogorszonym oraz w należytej czystości.

§ 4. Udostępnianie zaplecza gastronomicznego obiektu.

1. Udostępnianie zaplecza gastronomicznego obiektu odbywa się odpłatnie, z zastrzeżeniem postanowień  § 2 Regulaminu, na podstawie umowy.

2. Opłatę za korzystanie z zaplecza gastronomicznego obiektu pobiera zarządca w wysokości określonej w odrębnym trybie.

3. Opłata za korzystanie z zaplecza gastronomicznego nie zawiera kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, gazu, ogrzewania oraz wywozu nieczystości, które korzystający ponosi osobno na podstawie wskazań licznika i obowiązujących cen lub taryf.

4. Na wniosek zarządcy Burmistrz może podjąć decyzję o zwolnieniu korzystającego z wszelkich opłat w przypadkach organizowania w Sali Widowiskowej imprez nie generujących dochodu, przeznaczonych dla ogółu mieszkańców wsi.

5. Udostępnienie zaplecza gastronomicznego na weekend obejmuje okres od piątku godz. 10.oo do poniedziałku godz. 16.oo.

6. Przekazywanie pomieszczeń obiektu oraz zaplecza gastronomicznego organizatorowi imprezy oraz ich zwrot zarządcy następuje protokolarnie z określeniem stanu pomieszczeń oraz stanu liczników.

7. Organizator imprezy wskazuje zarządcy osobę uprawnioną do przejęcia pomieszczeń obiektu, odpowiedzialną za właściwe korzystanie z obiektu oraz zwrot pomieszczeń i wyposażenia zarządcy.

§ 5. Postanowienia końcowe.

1. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących zachowania w obiektach i miejscach publicznych, w szczególności przeciwpożarowych oraz sanitarnych.

2. Skargi i wnioski korzystających przyjmuje zarządca zgodnie z odrębnymi przepisami.

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Król
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Król
Data wprowadzenia:2014-03-06 10:34:24
Opublikował:Elżbieta Król
Data publikacji:2014-03-06 10:35:11
Ostatnia zmiana:2014-03-06 10:35:23
Ilość wyświetleń:835

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij