Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

Zasady i tryb korzystania z obiektów i urządzeń Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu

Uchwała Nr XLVII.395.2014
Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń  Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji – na wniosek Burmistrza Strumienia

Rada Miejska w Strumieniu
u c h w a l a:

§ 1. Zasady i tryb korzystania z obiektów i urządzeń  Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu, w brzmieniu określonym  Regulaminie Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady
Czesław Greń

 


Załącznik do Uchwały Nr XLVII.395.2014
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Regulamin Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu

I. Część ogólna

1.  Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu, zwane dalej Centrum, jest zespołem obiektów i urządzeń Gminy Strumień.

2.  Centrum jest zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu, zwany dalej zarządcą.

3. W skład Centrum wchodzą obiekty i urządzenia:

1) basen kąpielowy;

2) zjeżdżalnia;

3) korty do tenisa ziemnego;

4) kort do gry w squasha;

5) plac zabaw dla dzieci.

4.  Każdy korzystający z obiektów i urządzeń Centrum obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących na jego terenie regulaminów oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.  Teren i obiekty Centrum objęte są systemem monitoringu wizyjnego.

6.  Zabrania się wstępu oraz przebywania na terenie Centrum osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem działania środków odurzających.

7.  Zabrania się przebywania na terenie Centrum poza wyznaczonymi godzinami otwarcia, za wyjątkiem osób do tego upoważnionych.

8.  Osoby nieprzestrzegające postanowień obowiązujących regulaminów oraz naruszające zasady porządku publicznego podlegają odpowiedzialności na podstawie Kodeksu wykroczeń oraz mogą zostać usunięte z terenu Centrum.

9. Korzystanie z obiektów i urządzeń Centrum jest odpłatne za wyjątkiem obiektu i urządzeń placu zabaw dla dzieci.

II. Regulamin basenu kąpielowego

1.  Basen kąpielowy czynny jest w okresie od czerwca do września, w godzinach od 10.00 do 18.00 w czerwcu i wrześniu oraz w godzinach od 9.00 do 19.00 w lipcu i sierpniu.

2.  Przebywanie na terenie basenu kąpielowego poza wyznaczonymi godzinami jest zabronione.

3.  Wstęp na teren basenu kąpielowego dopuszczalny jest wyłącznie na podstawie ważnego biletu który można zakupić w kasie. Obowiązujące ceny biletów oraz związany z nimi czas przebywania na terenie basenu kąpielowego podane są w cenniku podanym  do publicznej wiadomości przy wejściu na teren basenu kąpielowego.

4.  Zarządca basenu kąpielowego uprawniony jest  do kontroli biletów w każdym czasie, a osoby nie posiadające ważnego biletu podlegają usunięciu poza teren basenu kąpielowego.

5.  Sprzedaż biletów wstępu na basen kąpielowy kończy się na godzinę przed zamknięciem kąpieliska w danym dniu.

6.  Grupy zorganizowane liczące minimum 15 osób, wchodzą na teren basenu kąpielowego na podstawie listy uczestników sporządzonej przez opiekuna grupy.

7.  Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu kąpielowego wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

8. Na terenie basenu kąpielowego zabrania się:

1) biegania po chodnikach i plaży basenowej, wywoływania nadmiernego hałasowania, wrzucania innych osób do wody oraz ich przytapiania;

2) skakania do basenu z bocznych brzegów oraz z innych niebezpiecznych miejsc, poza miejscami wyznaczonymi;

3) plażowania i chodzenia w obuwiu po plaży basenowej znajdującej się w otoczeniu niecki basenowej;

4) wzywania pomocy bez przyczyny, wszczynania fałszywych alarmów i prowokowania sytuacji grożących utonięciem lub innym wypadkiem;

5) wchodzenia na tereny wyłączone z użytkowania i odpowiednio oznaczone oraz do pomieszczeń, gdzie obowiązuje zakaz wstępu;

6) wnoszenia opakowań szklanych lub przedmiotów, które mogłyby wyrządzić szkodę innym osobom lub powodować zagrożenie dla innych osób;

7) wnoszenia do basenu nadmuchiwanych pontonów i materaców o dużych gabarytach oraz piłek tenisowych;

8) nieuprawnionego używania urządzeń ochronnych i pierwszej pomocy, a także samowolnego przenoszenia wyposażenia basenu kąpielowego.

9.  Wszyscy korzystający są zobowiązani dbać o czystość basenu kąpielowego, a swoim zachowaniem nie powinni przeszkadzać innym osobom.

10.  Osoby korzystające z basenu kąpielowego powinny używać jego wyposażenia  zgodnie z jego przeznaczeniem.

11.  Przed każdym wejściem do basenu należy skorzystać z prysznica i przejść przez brodzik.

12.  Obowiązkowo należy przebierać się i rozbierać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. w szatniach lub w przebieralniach.

13.  Przed przekroczeniem drzwi przebieralni należy zdjąć lub zmienić obuwie na przystosowane do przebywania w strefie mokrej.

14.  Osoby nie umiejące pływać mogą przebywać tylko w płytkiej części basenu.

15.  Do basenu dziecięcego mają wstęp wyłącznie dzieci do lat 5. Dorosłym wstęp do basenu dziecięcego jest zabroniony, z wyłączeniem przypadku, gdy towarzyszą swoim podopiecznym.

16.  Przy korzystaniu z wodnych atrakcji należy zachować ostrożność, w szczególności  zabrania się stwarzania sytuacji mogących zagrażać zdrowiu lub życiu korzystających z tych atrakcji.

17.  Zakazany jest wstęp na teren basenu osobom chorym, w szczególności na choroby zakaźne.

18.  Osobom korzystającym z basenu kąpielowego zaleca się nie zabierać ze sobą cennych przedmiotów i większych sum pieniędzy.

19.  Korzystanie ze szafek umożliwia klucz wydany w kasie. Po skorzystaniu ze szafki osoba winna zwrócić klucz w miejscu jego pobrania. Osoba, która zagubiła otrzymany klucz obowiązana jest do uiszczenia opłaty za zagubienie klucza.

20.  Zarządca obiektu nie odpowiada za przedmioty pozostawione na terenie basenu kąpielowego.

21.  Polecenia, ogłoszenia i ostrzeżenia wydawane przez osoby uprawnione albo wywieszone przez zarządcę basenu kąpielowego na jego terenie mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego regulaminu.

22.  O wszelkich sytuacjach wymagających interwencji upoważnionych pracowników basenu kąpielowego lub służb zewnętrznych należy natychmiast informować obsługę basenu kąpielowego

23. Pracownicy basenu kąpielowego mają prawo egzekwowania przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a korzystający z basenu są zobowiązani podporządkować się poleceniom ratowników i upoważnionego personelu basenu kąpielowego.

III. Regulamin zjeżdżalni na basenie kąpielowym

1.  Na obiekcie zjeżdżalni obowiązują postanowienia regulaminu basenu kąpielowego z uwzględnieniem poniższych postanowień.

2.  Ze zjeżdżalni mogą korzystać samodzielnie osoby o wzroście minimum 130 cm lub w wieku minimum 10 lat.

3.  Dopuszcza się zjazd dzieci do lat 10 wyłącznie w parze pod opieką rodzica lub dorosłego opiekuna.

4.  Start następuje w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół.

5.  Zjazd odbywa się w pozycji siedzącej lub na plecach z nogami skierowanymi w dół.

6.  Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się w trakcie zjazdu.

7.  Po zjeździe należy natychmiast opuścić strefę hamowania w basenie.

8.  Zabrania się wskakiwania do rury z rozbiegu, zjeżdżania w grupie, na stojąco, tyłem, na brzuchu, na plecach albo głową do przodu.

9.  Osobom korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu własnemu bądź innych użytkowników zjeżdżalni.

10.  Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy, a wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się ich nakazom.

11.  Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni.

12. Zauważone uszkodzenia zjeżdżalni należy bezzwłocznie zgłaszać ratownikom bądź obsłudze kąpieliska.

IV. Regulamin kortów tenisowych oraz kortów do squasha

1.  Korty tenisowe i korty do squasha są czynne w godzinach od 9.00 do 20.00.

2.  Korty tenisowe i korty do squaha wynajmowane są na czas godziny, co oznacza możliwość korzystania z nich przez 60 minut.

3.  Rezerwacji kortów tenisowych i do squash można dokonać osobiście na terenie obiektu bądź telefonicznie.

4.  Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 5 godzin przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych.

5.  Zarządca uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych i kortów squasha innej osobie, jeśli użytkownik nie stawi się na korcie 15 minut przed godziną rezerwacji licząc od początku terminu rezerwacji oraz nie powiadomi obsługi o możliwym spóźnieniu.

6.  Zarządca jest uprawniony do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które zarządca nie ponosi odpowiedzialności.

7.  Zarządca jest uprawniony do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych; za rezerwacje odwołane przez zarządcę, nie są pobierane opłaty.

8.  Opłatę należy uiścić w całości przed wejściem na kort. Potwierdzenie wniesienia opłaty, warunkuje korzystanie z kortu tenisowego oraz kortu do squasha, szatni oraz natrysków.

9.  Opłata za godzinę korzystania z kortu obejmuje wejście na kort.

10.  Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów.

11. Użytkownicy kortów do squasha zobowiązani są do:

a) używania zamiennego obuwia niepozostawiającego śladów, a w wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy obiektu mają prawo odmowy wejścia, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort,

b) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu,

c) przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie obiektu,

d) zachowania czystości i porządku na terenie kortu,

e) zachowania się w taki sposób aby nie zakłócać gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich.

12.  Użytkownikom kortów tenisowych i kortów squasha zabrania się przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu.

13.  Użytkownicy kortów tenisowych i kortów squasha odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.

14. Dzieci do 10 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodzica/opiekuna na korzystanie z kortów tenisa ziemnego i squasha.

V. Regulamin placu zabaw z urządzeniami  zabawowo – zręcznościowymi

1.  Urządzenie zabawowo – zręcznościowe przeznaczone są wyłącznie dla dzieci do 15 lat.

2.  Dzieci do lat 7 korzystające z urządzeń muszą pozostawać pod stałą opieką osób dorosłych.

3.  Nie wolno dzieciom wchodzić na górne elementy obiektów (dach wież, belki huśtawek itp.).

4.  Z urządzeń nie może korzystać większa liczba dzieci, niż ta, do której przystosowane jest dane urządzenie.

 

 

 

 

 

Załączniki

U_XX_172 zmiana zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń MCKiR w Strumieniu (100.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017 Obwieszczenie TJ zasad i trybu korzystania z urządzeń MCKIR (72.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Król
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Król
Data wprowadzenia:2014-05-14 09:44:53
Opublikował:Elżbieta Król
Data publikacji:2014-05-14 09:47:23
Ostatnia zmiana:2017-04-03 12:29:43
Ilość wyświetleń:1136

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij