Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Drogomyślu

Uchwała Nr II.12.2014
Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Drogomyślu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Drogomyślu, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady
Czesław Greń

 

 


 Załącznik do Uchwały Nr II.12.2014
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 22 grudnia 2014 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W DROGOMYŚLU

1. Regulamin określa zasady korzystania z wielofunkcyjnego boiska, bieżni, skoczni do skoków w dal i terenów zielonych, zwanego dalej kompleksem sportowym lub kompleksem.

2. Wejście na teren kompleksu sportowego jest równoznaczne z przyjęciem i obowiązkiem przestrzegania regulaminu przez użytkownika.

3. Administratorem kompleksu sportowego jest Dyrektor Zespołu Szkół w Drogomyślu, a przedstawicielem administratora na terenie kompleksu jest wyznaczony koordynator.

4. Kompleks sportowy ma charakter ogólnodostępny, jest przeznaczony do celów rekreacyjno-sportowych, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Rezerwacja korzystania z obiektów kompleksu wymaga potwierdzenia przez koordynatora.

5. Teren kompleksu sportowego jest objęty ciągłym monitoringiem.

6. Kompleks sportowy jest czynny przez cały tydzień w ustalonych godzinach.

7. Korzystanie z kompleksu sportowego odbywa się w następujących terminach:

1) w okresie roku szkolnego:

a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów odbywają się w poniedziałek – piątek w godz. 8:00-16:00 - pod opieką nauczyciela,

b) dla wszystkich chętnych od poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 20:00, w sobotę od godz. 10:00 do 20:00, w niedzielę od godz. 11:00 do 20:00;

2) w lipcu i sierpniu zgodnie z odrębnym harmonogramem korzystania z obiektu, przygotowanym przez koordynatora zajęć, a kompleks jest czynny w godz. 9:00 do 21:00.

8. Nadzór nad organizacją zajęć sportowych sprawuje administrator obiektu.

9. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt 7 koordynuje pełniący dyżur koordynator.

10. Rezerwacja boiska lub innego obiektu kompleksu jest możliwa w przypadku zorganizowanych grup po spełnieniu warunków:

a) grupa liczy co najmniej 8 osób, a w przypadku boiska do koszykówki 6 osób,

b) czas rezerwacji obiektu wynosi co najmniej 1godzinę,

c) rezerwacja jest dokonana co najmniej na 1 dzień przed terminem zajęć.

11. Dopuszcza się możliwość stałej rezerwacji boiska.

12. Osoby korzystające z kompleksu obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez koordynatora. W przypadku grup zorganizowanych w imieniu grupy korzystającej z obiektu kompleksu wpisu dokonuje osoba odpowiedzialna za grupę.

13. Warunkiem korzystania z kompleksu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie.

14. Podstawowe obowiązki użytkownika obiektów kompleksu:

1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, przepisów ppoż. i BHP;

2) stosowanie się do poleceń koordynatora;

3) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;

4) dokonywanie wpisu w rejestrze użytkowników;

5) niezwłoczne informowanie koordynatora o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz korzystania z kompleksu zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

1) wprowadzania, wnoszenia oraz użytkowania sprzętu nie związanego z przeznaczeniem obiektów, w szczególności roweru, motoroweru, deskorolki, rolek;

2) korzystania z kompleksu dzieciom do lat 7 bez opieki;

3) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, za wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych z opiekunem;

4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

5) przeszkadzania w zajęciach lub grze;

6) korzystania z kompleksu bez zgody koordynatora;

7) przebywania i korzystania z kompleksu poza godzinami otwarcia;

8) przebywania na obiektach kompleksu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

16. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z terenu kompleksu.

17. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z kompleksu zgodnego z postanowieniami pkt 11–14 podejmuje koordynator, który w zależności od sytuacji może:

1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;

3) nakazać opuszczenie terenu kompleksu.

18. Użytkownicy korzystają z kompleksu na własne ryzyko oraz odpowiadają za wyrządzone szkody na zasadach Kodeksu cywilnego.

19. Administrator kompleksu nie prowadzi szatni ani depozytu.

20. Osoby korzystające z kompleksu sportowego przynoszą własny sprzęt.

21. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zawodów, kompleks sportowy może zostać częściowo lub w całości wyłączony przez administratora z użytkowania.

22. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, na czas remontów i koniecznych napraw oraz z innych przyczyn niezależnych od administratora korzystanie z kompleksu może być ograniczone lub wyłącz

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Król
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Król
Data wprowadzenia:2014-12-31 11:49:29
Opublikował:Elżbieta Król
Data publikacji:2014-12-31 11:50:53
Ostatnia zmiana:2014-12-31 11:51:01
Ilość wyświetleń:604
Urząd Miejski Strumień
ul. Rynek 4, 43-246 Strumień

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij