INFORMACJA O MAJĄTKU TRWAŁYM

URZĘDU MIEJSKIEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2019

Grupa

Wartość brutto(zł)

Dotychczasowe umorzenie(zł)

Wartość netto(zł)

Uwagi

1

2

3

4

5

Grupa 0

7535414,09

----------

7535414,09

 

Grupa 1

9506035,90

2863067,14

6642968,76

 

Grupa 2

38688069,63

12544194,70

26143874,93

 

Grupa 3

42290,48

8340,68

33949,80

 

Grupa 4

1370643,40

1207677,78

162965,62

 

Grupa 5

89378,98

78527,94

10851,04

 

Grupa 6

1782168,45

1029992,84

752175,61

 

Grupa 7

203441,36

193406,97

10034,39

 

Grupa 8

405657,27

347626,62

58030,65

 

NŚT

1183747,75

1183747,75

0,00

 

WNiP

768449,96

704769,98

63679,98

 

Razem

61575297,27

20161352,40

41413944,87

 

 

 

 

 

Wyjaśnienia do tabeli:

 

Grupa 0 – Grunty

Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu nie mieszkalnego

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

Grupa 7 - Środki transportu

Grupa 8 - Narzędzia. Przyrządy, ruchomości i wyposażenia

NŚT       – Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu- wyposażenie

WNiP  - Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe)