INFORMACJA O MAJĄTKU TRWAŁYM

URZĘDU MIEJSKIEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2008

Grupa

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Uwagi

1

2

3

4

5

Grupa 0

5 648 692,59zł

0.00 zł

5 648 692,59

 

Grupa 1

3 672 116,71zł

1 359 723,26 zł

2 312 393,45

 

Grupa 2

8 586 385,80zł

4 426 390,30 zł

4 159 995,5

 

Grupa 3

10 452,65 zł

8 140,23 zł

2 312,42

 

Grupa 4

773 153,64 zł

709 917,53 zł

63 236,11

 

Grupa 6

935 293,27 zł

906 415,40 zł

28 877,87

 

Grupa 7

428 842,82 zł

417 334,99 zł

11 507,83

 

Grupa 8

172 707,78zł

137 165,46 zł

35 542,32

 

Grupa 9

314 414,95 zł

241 231,07 zł

73 183,88

 

 

 

 

 

Wyjaśnienia do tabeli:

 

Grupa 0 – Grunty

Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu nie mieszkalnego

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 3 - Kotly i maszyny energetyczne

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

Grupa 7 - Środki transportu

Grupa 8 - Narzedzia. Przyrządy, ruchomości i wyposażenia

Grupa 9 - Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe)