INFORMACJA O MAJĄTKU TRWAŁYM

URZĘDU MIEJSKIEGO WG STANU NA 31-12-2011 ROKGrupa


Wartość brutto


Dotychczasowe umorzenie


Wartość netto


uwagi

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

ŚT- Grupa 0

6318374,26

---------

6318374,26


ŚT- Grupa 1

6571254,55

1635075,47

4936179,08


ŚT- Grupa 2

17019507,67

5339601,49

11679906,18


ŚT- Grupa 3

18704,52

7865,84

10838,68


ŚT- Grupa 4

1141476,17

847474,21

294001,96


ŚT- Grupa 6

1004777,35

928261,90

76515,45


ŚT- Grupa 7

436024,94

354186,14

81838,80


ŚT- Grupa 8

361686,13

200186,88

161499,25


NŚT

694973,32

694973,32

0,00


WNiP

309810,48

291359,97

18450,51


Razem

33876589,39

10298985,22

23577604,17Objaśnienia do tabeli:

ŚT - Środki Trwałe (środki trwałe powyżej wartości 3500 zł)

Gryp 0- Grunty

Grupa 1 – Budynki i lokale

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

Grypa 7 – Środki transportu

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

NŚT - Niskocenne Środki Trwałe ( środki trwałe poniżej wartości 3500 zł)

WNiP – Wartości Niematerialne i Prawne ( programy komputerowe)