INFORMACJA O MAJĄTKU TRWAŁYM

URZĘDU MIEJSKIEGO WG STANU NA 31-12-2013 ROKGrupa


Wartość brutto


Dotychczasowe umorzenie


Wartość netto


uwagi

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

ŚT- Grupa 0

6393081,59

------------------

6393081,59


ŚT- Grupa 1

7626354,00

1769135,66

5857218,34


ŚT- Grupa 2

22201571,98

6644577,17

15556994,81


ŚT- Grupa 3

17657,67

9116,45

8541,22


ŚT- Grupa 4

1141294,72

916923,32

224371,40


ŚT- Grupa 5

10639,99

1241,40

9398,59


ŚT- Grupa 6

1439429,92

824389,81

615040,11


ŚT- Grupa 7

379636,17

321996,37

57639,80


ŚT- Grupa 8

385571,09

290054,42

95516,67


NŚT

874441,71

874441,71

-------------


WNiP

427074,21

351568,97

75505,24


Razem

40896753,05

12003445,28

28893307,77


Objaśnienia do tabeli:

ŚT - Środki Trwałe (środki trwałe powyżej wartości 3500 zł)

Grypa 0 - Grunty

Grupa 1 – Budynki i lokale

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

Grypa 7 – Środki transportu

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

NŚT - Niskocenne Środki Trwałe ( środki trwałe poniżej wartości 3500 zł)

WNiP – Wartości Niematerialne i Prawne ( programy komputerowe)