INFORMACJA O MAJĄTKU TRWAŁYM

URZĘDU MIEJSKIEGO WG STANU NA 31-12-2014 ROKGrupa


Wartość brutto


Dotychczasowe umorzenie


Wartość netto


uwagi

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

ŚT- Grupa 0

6384606,61

------------------

6384606,61


ŚT- Grupa 1

7734919,34

1937300,25

5797619,09


ŚT- Grupa 2

25975680,63

7406496,34

18569184,29


ŚT- Grupa 3

16410,48

8999,84

7410,64


ŚT- Grupa 4

1177354,93

1014068,40

163286,53


ŚT- Grupa 5

10639,99

2731,00

7908,99


ŚT- Grupa 6

1468285,72

864243,58

604042,14


ŚT- Grupa 7

379636,17

338501,96

41134,21


ŚT- Grupa 8

376024,48

289973,38

86051,10


NŚT

974838,65

974838,65

-------------


WNiP

553243,35

399553,38

153689,97


Razem

45051640,35

13236706,78

31814933,57


Objaśnienia do tabeli:

ŚT - Środki Trwałe (środki trwałe powyżej wartości 3500 zł)

Grypa 0 - Grunty

Grupa 1 – Budynki i lokale

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

Grypa 7 – Środki transportu

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

NŚT - Niskocenne Środki Trwałe ( środki trwałe poniżej wartości 3500 zł)

WNiP – Wartości Niematerialne i Prawne ( programy komputerowe)