INFORMACJA O MAJĄTKU TRWAŁYM

URZĘDU MIEJSKIEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2006

Grupa

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Uwagi

1

2

3

4

5

Grupa 0

5 495 759,25 zł

0.00 zł

5 495 759,25 zł

 

Grupa 1

3 670 732,09 zł

1 176 700,32 zł

2 494 031,77 zł

 

Grupa 2

8 022 670,70 zł

3 765 037,55 zł

4 257 633,15 zł

 

Grupa 3

10 452,65 zł

6 778,65 zł

3 674,00 zł

 

Grupa 4

783 635,07 zł

713 280,35 zł

70 354,72 zł

 

Grupa 6

914 159,84 zł

874 117,36 zł

40 042,48 zł

 

Grupa 7

151 280,41

115 446,93 zł

35 833,48 zł

 

Grupa 8

19 472 042,83 zł

7 034 034,73 zł

12 438 008,10 zł

 

Grupa 9

204 267,91 zł

184 110,23 zł

20 157,68 zł

 

 

 

 

 

Wyjaśnienia do tabeli:

 

Grupa 0 – Grunty

Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu nie mieszkalnego

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 3 - Kotly i maszyny energetyczne

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

Grupa 7 - Środki transportu

Grupa 8 - Narzedzia. Przyrządy, ruchomości i wyposażenia

Grupa 9 - Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe)