INFORMACJA O MAJĄTKU TRWAŁYM

                               URZĘDU MIEJSKIEGO w STRUMIENIU

                               wg stanu na dzień  31-12-2016 ROK

 

 

Grupa

 

Wartość  brutto

 

Dotychczasowe umorzenie

 

Wartość netto

 

uwagi

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

Grupa 0

6928885,74

------------------

6928885,74

 

 Grupa 1

7846447,53

2283507,43

5562940,10

 

Grupa 2

33448500,99

9177399,90

24271101,09

 

 Grupa 3

16410,48

10532,84

5877,64

 

Grupa 4

1277468,29

1115441,97

162026,32

 

Grupa 5

10639,99

5710,20

4929,79

 

Grupa 6

1581052,57

939285,24

641767,33

 

Grupa 7

379636,17

363934,66

15701,51

 

Grupa 8

442363,65

356028,68

86334,97

 

NŚT

981622,21

981622,21

-

 

WNiP

630437,69

549616,22

80821,47

 

Razem

53543465,31

15783079,35

37760385,96

 

Objaśnienia do tabeli:

Grypa 0 -  Grunty

Grupa 1 – Budynki i lokale

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

Grypa 7 – Środki transportu

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

NŚT -  Pozostałe środki trwałe -wyposażenie ( środki trwałe poniżej wartości 3500 zł)

WNiP – Wartości Niematerialne i Prawne ( programy komputerowe)