INFORMACJA O MAJĄTKU TRWAŁYM

URZĘDU MIEJSKIEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2017

Grupa

Wartość brutto(zł)

Dotychczasowe umorzenie(zł)

Wartość netto(zł)

Uwagi

1

2

3

4

5

Grupa 0

7164354,11

-

7164354,11

 

Grupa 1

8025914,56

2461626,39

5564288,17

 

Grupa 2

34633115,69

10195608,25

24437507,44

 

Grupa 3

9410,48

7787,68

1622,80

 

Grupa 4

1239415,15

1116586,65

122828,50

 

Grupa 5

10639,99

7199,80

3440,19

 

Grupa 6

1591944,33

958915,43

633028,90

 

Grupa 7

379636,17

366212,40

13423,77

 

Grupa 8

485588,42

381957,90

103630,52

 

NŚT

987783,46

987783,46

-

 

WNiP

646310,74

613575,14

32735,60

 

Razem

55174113,10

              

17097 253,10   

 

38076860,00

 

 

 

 

 

Wyjaśnienia do tabeli:

 

Grupa 0 – Grunty

Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu nie mieszkalnego

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

Grupa 7 - Środki transportu

Grupa 8 - Narzędzia. Przyrządy, ruchomości i wyposażenia

NŚT       – Pozostałe środki trwałe- wyposażenie

WNiP  - Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe)