NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE CIESZYŃSKIM

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w Powiecie Cieszyńskim jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

OSOBY UPRAWNIONE

Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby, które nie są
w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze
oraz złożą stosowne oświadczenie bezpośrednio przed udzieleniem pomocy.

REJESTRACJA

 

W celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać wcześniejszej rejestracji pod wskazanym przez Starostę nr tel. (33) 4777 239 bądź elektronicznie- https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/185

Rejestracja telefoniczna odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30
do 15:30.

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie:

1)      imienia i nazwiska osoby uprawnionej,

2)      nr telefonu osoby uprawnionej,

3)      preferowanej daty i godziny wizyty

4)      adresu w przypadku porad udzielanych poza punktem osobom ze znaczną niepełnosprawnością i trudnościami w komunikowaniu się.

Wskazanie przez osobę uprawnioną numeru telefonu, wiąże się z potrzebą kontaktu
w przypadku wystąpienia sytuacji losowej, wskutek której konieczne byłoby przełożenie planowanej wizyty lub w przypadku udzielenia pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku zamiaru odwołania lub przełożenia terminu wizyty w punkcie pomocy prawnej, osoba uprawniona zobowiązana jest do telefonicznego powiadomienia o  pracownika Starostwa pod nr telefonu  (33) 4777 239.

 

Godzina wizyty w punkcie pomocy prawnej, wskazana podczas telefonicznej rejestracji, jest orientacyjna i może ulec zmianie.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania pomocy, o czym zadecyduje osoba udzielająca pomocy prawnej.

 

OPINIE

Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście opinie o udzielonej pomocy:

·         umieszczając je w urnie znajdującej się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub

·         telefonicznie pod nr telefonu (33) 4777 239 lub

·         za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej @ lub

·         listownie (Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn).

Dodatkowe informacje dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach:

 

1.      Harmonogram- wykaz lokali i godzin otwarcia

2.      Lokalizacja punktów pomocy- rozmieszczenie na mapie powiatu

3.      Informacja o zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej

4.      Informacja o pomocy prawnej dla osób ze znaczną niepełnosprawnością i trudnościami w komunikowaniu się

5.      Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

6.      Wzór karty informacyjnej poradnictwa

7.      Wzór oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej

8.      Wzór opinii osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej

9.      Klauzula informacyjna (ochrona danych osobowych RODO)