Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek
Gmina Strumień zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminy Strumień
 
Koordynator do spraw dostępności: Lucyna Pochopień

Data publikacji strony internetowej: [ 2007-02-07 ].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2007-02-07 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-03-31 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Gracjan Haka, informatyk@um.strumien.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 338520504. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Strumieniu przy ul. Rynek 4, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:


    Referat Finansowo - Księgowy
    Referat Organizacyjny
    Kancelaria Tajna
    Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
    Referat Inwestycji i Remontów
    Kontrola wewnętrzna
    Radca prawny
    Urząd Stanu Cywilnego
    Referat Rozwoju i Promocji
    Wieloosobowe stanowisko do Spraw Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i   Planowania Przestrzennego
    Referat spraw obywatelskich
    Referat Ochrony środowiska i Rolnictwa
    Referat Podatków i Opłat
    Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
    Referat Edukacji
    Inspektor Ochrony Danych

1) Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne ( od strony Rynku), którym można się dostać wprost z poziomu terenu oraz drugie od ulicy pocztowej. Wejście od strony ulicy pocztowej jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych: nie ma progu.
2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.
3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczono dwa miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Miejsc te znajdują się na płycie Rynku.
5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.
Po zawiadomieniu pracowników biura podawczego, znajdującej się bezpośrednio przy wejściu do budynku, o konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej, powiadomiony pracownik merytorycznej komórki lub jednostki organizacyjnej schodzi do klienta.


Dane teleadresowe Urzędu Miejskiego Strumieniu:
Urząd Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień,
adres e-mail: sekretariat@um.strumien.pl
nr tel.: 33 8570 142 (centrala),
nr faksu: 33 8570 247.

Aplikacje mobilne

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij