I N F O R M A C J A
w  sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych  środkach komunikowania się.

Od 1 kwietnia 20112 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do korzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędach. Usługa tłumacza  jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usługi tłumacza, zobowiązana jest zgłosić taki zamiar co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie Miejskim w Strumieniu.

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Strumieniu w następujących formach:
1) telefonicznie   -   nr tel. 33 857 -01-42;
2) faxem  -  nr tel. 33 857-02-47;
3) e-mail – sekretariat@um.strumien.pl;
4) drogą pocztową;

Powyższe  uprawnienia regulują:
1) ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym I innych środkach komunikowania (Dz.U. Nr.209, poz. 1243);
2) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);

Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego