Zarządzenie Nr 813.2017

Burmistrza Strumienia

z dnia 14 kwietnia 2017 r.

 

 

w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Strumień

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 8 oraz art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) w związku z art. 78a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) – Burmistrz Strumienia

 

zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1.  Ustalić procedurę kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określoną w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.  Kontrola prowadzona będzie przez co najmniej dwóch upoważnionych członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strumieniu. Wzór upoważnienia imiennego do przeprowadzenia kontroli stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.  Kontroli nie mogą przeprowadzać osoby podlegające wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.

4.  Kontrole będą prowadzone zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strumieniu.

5.  Harmonogram kontroli sporządza się corocznie po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

6.  W celu dokonania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strumieniu może wystąpić o informację w tym zakresie do Policji w Strumieniu oraz dokonać w odpowiedniej komórce Urzędu Miejskiego w Strumieniu wstępnej analizy składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

7.  Harmonogram kontroli, o którym mowa w ust. 4 zawiera wykaz przedsiębiorców, na działalność których wpłynęła skarga mieszkańców lub instytucji w związku z działalnością punktów sprzedaży napojów alkoholowych niezgodną z prawem.

 

§ 2

 

1.  Przewodniczący Komisji przed przystąpieniem do kontroli wyznacza Przewodniczącego zespołu kontrolnego.

2.  Z każdej kontroli sporządza się protokół zawierający szczegółowe informacje z faktycznych ustaleń, według wzoru określonego w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Członkowie Komisji przed przystąpieniem do kontroli wręczają kontrolowanemu przedsiębiorcy (lub osobie przez niego upoważnionej do reprezentowania go w czasie kontroli) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego określone w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

§ 4

 

Harmonogram kontroli, o którym mowa w § 1 ust. 4 zawierający wykaz punktów sprzedaży i terminy kontroli zatwierdza każdorazowo Burmistrz Strumienia po uprzednim zapoznaniu się z analizą prawdopodobieństwa naruszenia prawa w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedłożoną przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strumieniu.

 

§ 5

 

Traci moc zarządzenie Nr 933.2013 Burmistrza Strumienia z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zasad przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Strumień.

 

§ 6

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Burmistrza Strumienia ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strumieniu.

 

§ 7

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strumieniu.

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz

mgr Anna Grygierek