Warunki i opłaty z tytułu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

I.  Warunki ponownego wykorzystania informacji.

1. Wnioskodawca wykorzystujący informacje zamieszczone w BIP jest obowiązany:

 • poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej zamieszczonej w BIP,
 • udostępnić innym użytkownikom informacje publiczne w pierwotnie pozyskanej formie,
 • w przypadku gdy treść pozyskanej informacji lub jej fragment będzie stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

2. Urząd Miejski w Strumieniu nie ponosi odpowiedzialności:

 • cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zamieszczonej w BIP, chyba, że ustawa stanowi inaczej,
 • za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługującej Urzędowi Miejskiemu w Strumieniu.

II .Wysokość opłat za ponowne wykorzystanie.

Urząd Miejski w Strumieniu

 • udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie,
 • może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanym we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 • może nałożyć opłatę uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku w przypadku umożliwienia ponownego wykorzystania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie informatycznym.

III. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.

1. Po otrzymaniu oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie Wnioskodawca może w terminie 14 dni złożyć sprzeciw do Burmistrza Strumienia z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd o przyjęciu oferty (brak zawiadomienia o przyjęciu oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku).

2. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Burmistrz Strumienia w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

3. Burmistrz Strumienia w drodze decyzji odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku, gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

4. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na:

 • prawa autorskie i prawa pokrewne,
 • prawa do baz danych;

Urząd Miejski w Strumieniu wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego Urząd Miejski w Strumieniu uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej.

5. W stosunku do:

 • decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,
 • decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania,
 • wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,

stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

6. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

IV.Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352)