INFORMACJA O MAJĄTKU TRWAŁYM

URZĘDU MIEJSKIEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2018

Grupa

Wartość brutto(zł)

Dotychczasowe umorzenie(zł)

Wartość netto(zł)

Uwagi

1

2

3

4

5

Grupa 0

7380923,09

------------

7380923,09

 

Grupa 1

9489766,96

2646866,80

6842900,16

 

Grupa 2

37594700,13

11328451,83

26266248,30

 

Grupa 3

9410,48

8064,18

1346,30

 

Grupa 4

1261001,63

1131533,48

129468,15

 

Grupa 5

89378,98

70640,48

18738,50

 

Grupa 6

1740024,88

991294,45

748730,43

 

Grupa 7

289451,36

277722,28

11729,08

 

Grupa 8

385977,27

331378,00

54599,27

 

NŚT

1179606,01

1179606,01

0,00

 

WNiP

756285,26

654822,01

101463,25

 

Razem

60176526,05

 

18620379 ,52

41556146,53

 

 

 

 

 

Wyjaśnienia do tabeli:

 

Grupa 0 – Grunty

Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu nie mieszkalnego

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

Grupa 7 - Środki transportu

Grupa 8 - Narzędzia. Przyrządy, ruchomości i wyposażenia

NŚT       – Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu- wyposażenie

WNiP  - Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe)