INFORMACJA O MAJĄTKU TRWAŁYM

URZĘDU MIEJSKIEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2007

Grupa

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Uwagi

1

2

3

4

5

Grupa 0

5 608 261,07 zł

0.00 zł

5 608 261,07 zł

 

Grupa 1

3 672 116,71 zł

1 268 331,57 zł

2 403 785,14 zł

 

Grupa 2

8 320 351,18 zł

4 065 724,06 zł

4 254 627,12 zł

 

Grupa 3

10 452,65 zł

7 497,80 zł

2 954,85 zł

 

Grupa 4

806 923,80 zł

732 626,53 zł

74 297,27 zł

 

Grupa 6

935 293,27 zł

901 485,59 zł

33 807,68 zł

 

Grupa 7

423 352,82 zł

404 794,49 zł

18 558,33 zł

 

Grupa 8

172 707,78 zł

125 011,46 zł

47 696,32 zł

 

Grupa 9

226 695,46 zł

208 373,82 zł

18 321,64 zł

 

 

 

 

 

Wyjaśnienia do tabeli:

 

Grupa 0 – Grunty

Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu nie mieszkalnego

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 3 - Kotly i maszyny energetyczne

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

Grupa 7 - Środki transportu

Grupa 8 - Narzedzia. Przyrządy, ruchomości i wyposażenia

Grupa 9 - Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe)