INFORMACJA O MAJĄTKU TRWAŁYM

URZĘDU MIEJSKIEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2010 rok

Grupa

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Uwagi

1

2

3

4

5

Grupa 0

6117315,92 zł

0.00 zł

6117315,92 zł

 

Grupa 1

3725023,91 zł

1543223,72 zł

2181800,19 zł

 

Grupa 2

9488918,77 zł

4956753,19 zł

4532165,58 zł

 

Grupa 3

18704,52 zł

6717,11 zł

11987,41 zł

 

Grupa 4

1036649,47 zł

747620,94 zł

289028,53 zł

 

Grupa 6

1004777,35 zł

917785,82 zł

86991,53 zł

 

Grupa 7

366135,57 zł

353336,22 zł

12799,35 zł

 

Grupa 8

919274,18 

718281,82 zł

200992,36 zł

 

Grupa 9

295624,63 zł

248288,97zł

47335,66 zł

 

 

 

 

 

Wyjaśnienia do tabeli:

 

Grupa 0 – Grunty

Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu nie mieszkalnego

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 3 - Kotly i maszyny energetyczne

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

Grupa 7 - Środki transportu

Grupa 8 - Narzedzia. Przyrządy, ruchomości i wyposażenia

Grupa 9 - Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe)