INFORMACJA O MAJĄTKU TRWAŁYM

URZĘDU MIEJSKIEGO WG STANU NA 31-12-2012 ROKGrupa


Wartość brutto


Dotychczasowe umorzenie


Wartość netto


uwagi

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

ŚT- Grupa 0

6329012,67

------------------

6329012,67


ŚT- Grupa 1

7852683,49

1597245,95

6255437,54


ŚT- Grupa 2

20290180,31

6017973,90

14272206,41


ŚT- Grupa 3

17657,67

7967,72

9689,95


ŚT- Grupa 4

1071498,60

802013,43

269485,17


ŚT- Grupa 6

1046211,01

934933,25

111277,76


ŚT- Grupa 7

444636,17

370490,78

74145,39


ŚT- Grupa 8

381553,09

247683,80

133869,29


NŚT

837318,10

837318,10

-------------


WNiP

387649,79

356695,57

30954,22


Razem

38658400,90

11172322,50

27486078,40


Objaśnienia do tabeli:

ŚT - Środki Trwałe (środki trwałe powyżej wartości 3500 zł)

Grypa 0 - Grunty

Grupa 1 – Budynki i lokale

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

Grypa 7 – Środki transportu

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

NŚT - Niskocenne Środki Trwałe ( środki trwałe poniżej wartości 3500 zł)

WNiP – Wartości Niematerialne i Prawne ( programy komputerowe)