INFORMACJA O MAJĄTKU TRWAŁYM

URZĘDU MIEJSKIEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2015

Grupa

Wartość brutto(zł)

Dotychczasowe umorzenie(zł)

Wartość netto(zł)

Uwagi

1

2

3

4

5

Grupa 0

6503351,82

-

6503351,82

 

Grupa 1

7840408,80

2108943,30

5731465,50

 

Grupa 2

30045329,48

8287443,75

21757885,73

 

Grupa 3

16410,48

9766,34

6644,14

 

Grupa 4

1209200,10

1081445,69

127754,41

 

Grupa 5

10639,99

4220,60

6419,39

 

Grupa 6

1474435,72

906133,64

568302,08

 

Grupa 7

379636,17

354476,85

25159,32

 

Grupa 8

404973,65

336510,72 

68462,93

 

NŚT

958612,93

958612,93

-

 

WNiP

605971,31

474228,37

131742,94

 

Razem

49448970,45

14521782,19

34927188,26

 

 

 

 

 

Wyjaśnienia do tabeli:

 

Grupa 0 – Grunty

Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu nie mieszkalnego

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 3 - Kotly i maszyny energetyczne

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

Grupa 7 - Środki transportu

Grupa 8 - Narzedzia. Przyrządy, ruchomości i wyposażenia

NŚT       – Pozostałe środki trwałe- wyposażenie

WNiP  - Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe)