Obwieszczenie
Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/189/04 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 października 2004 r. w sprawie nadania nowych statutów jednostek pomocniczych gminy Strumień

Na podstawie § 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484, późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXVII/189/04 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 października 2004 r. w sprawie nadania nowych statutów jednostek pomocniczych gminy Strumień (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2004 r. Nr 114, poz. 3272), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami:

1) Nr XXVIII/204/2004 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nowych statutów jednostek pomocniczych gminy Strumień (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2005 r. Nr 3 poz. 37);

2) Nr XLVI/322/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strumień oraz statutów jednostek pomocniczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 81 poz. 2334);

3) Nr XLIX.405.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych gminy Strumień (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 3086);

4) Nr LI.427.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie podziału sołectwa Zabłocie na dwa odrębne sołectwa: Zabłocie i Zabłocie Solanka oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 4276).

§ 2. Obwieszczenie i załącznik do tego obwieszczenia podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady
Czesław Greń

 

Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 2 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XXVII/189/04
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 października 2004 r.

w sprawie nadania nowych statutów jednostek pomocniczych gminy Strumień

Działając na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz Rozdziału 3 Statutu Gminy Strumień, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami - na wniosek Komisji ds. Przygotowania Statutu Gminy Strumień - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Nadać nowe statuty jednostek pomocniczych Gminy Strumień dla:

1) miasta STRUMIEŃ w treści określonej w Załączniku Nr 1;

2) sołectwa BĄKÓW w treści określonej w Załączniku Nr 2;

3) sołectwa DROGOMYŚL w treści określonej w Załączniku Nr 3;

4) sołectwa PRUCHNA w treści określonej w Załączniku Nr 4;

5)[1]uchylony;

6) sołectwa ZBYTKÓW w treści określonej w Załączniku Nr 6.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/42/90 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedla w Gminie Strumień z późniejszymi zmianami.

§ 4. Statuty podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w jednostce pomocniczej, której dotyczą oraz publikacji w miejscowym czasopiśmie „Nowa Formacja” i w internetowym serwisie gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Strumienia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.[1]§ 1 pkt 5 – utracił moc na podstawie § 6 ust. 2 uchwały Nr LI.427.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie podziału sołectwa Zabłocie na dwa odrębne sołectwa: Zabłocie i Zabłocie Solanka oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 4276), która weszła w życie w dniu 27 sierpnia 2014 r.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/189/04
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 października 2004 r.

STATUT MIASTA STRUMIEŃ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Statut określa w szczególności:

1) nazwę i obszar miasta Strumień;

2) zasady i tryb wyborów organów miasta Strumień;

3) organizację i zadania miasta Strumień;

4) zakres zadań przekazywanych miastu Strumień przez gminę Strumień oraz sposób ich realizacji;

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów miasta Strumień.

§ 2. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) Mieście - należy przez to rozumieć miasto Strumień, jego mieszkańców oraz określone niżej terytorium;

2) Radzie Mieszkańców – należy przez to rozumieć Radę Mieszkańców miasta Strumień;

3) zebraniu mieszkańców – należy przez to rozumieć zebranie mieszkańców miasta Strumień;

4) Gminie – należy przez to rozumieć gminę Strumień;

5) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Strumieniu;

6) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Strumienia;

7) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Strumieniu;

8) Statucie Gminy – należy przez to rozumieć Statut gminy Strumień;

9) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o samorządzie gminnym.

Rozdział 2.
Miasto

1. Miasto Strumień jest jednostką pomocniczą gminy Strumień powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują obszar Miasta stanowią wspólnotę samorządową realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez swoje organy.

§ 3. 1. Miasto położone jest w gminie Strumień leżącej w powiecie cieszyńskim, w województwie śląskim i obejmuje obszar 6,45 km2.

2. Granice terytorialne Miasta określa mapa stanowiąca Załącznik.

3.[1]uchylony.

§ 4. 1. Herbem jednostki pomocniczej jest Herb Miasta Strumienia ustalony odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

2. Zasady używania Herbu Miasta określa Rada Miejska w odrębnej uchwale.

Rozdział 3.
Cele i zadania Miasta

§ 5. 1. Celem jednostki pomocniczej jest tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu Gminy oraz dla harmonijnego jej rozwoju.

2. Do zadań Miasta jako jednostki pomocniczej należy w szczególności:

1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z miejscem zamieszkania;

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego;

3) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac;

4) organizowanie imprez, wystaw, koncertów, konkursów itp. w tym w szczególności dla dzieci, młodzieży i osób starszych;

5) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz innymi organizacjami położonymi lub działającymi na terenie Miasta.

§ 6. Miasto może wykonywać zadania przekazywane przez Radę Miejską. Na wykonanie tych zadań, o ile powierzone zadania tego wymagają, winne być zapewnione odpowiednie środki finansowe z budżetu Gminy.

§ 7. Zadania określone w § 5 samorząd mieszkańców realizuje poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach Miasta;

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców;

3) współpracę z radnymi z terenu Miasta w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie wniosków dotyczących spraw Miasta;

§ 8. 1. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć, organy jednostki pomocniczej mogą nawiązywać współpracę z organami sołectw z terenu Gminy, zawierając stosowne porozumienia bądź podejmując wspólne uchwały.

2. Samorząd mieszkańców może realizować zadania poprzez powoływanie komitetów do wykonywania określonych zadań czy prac.

Rozdział 4.
Organizacja i zakres działania

§ 9. 1. Organem uchwałodawczym w Mieście jest Rada Mieszkańców.

2.[2] Organem wykonawczym w Mieście jest Zarząd.

3. Rada Mieszkańców liczy 15 członków.

4.[3] Na czele Rady Mieszkańców stoi jej przewodniczący, będący jednocześnie przewodniczącym, co najmniej 3 osobowego, Zarządu. Liczebność składu osobowego Zarządu ustala Rada Mieszkańców w głosowaniu jawnym.

§ 10. Burmistrz udziela pomocy organom Miasta w wykonywaniu ich statutowych zadań i w tym celu zapewnia im niezbędne warunki organizacyjne, techniczne i lokalowe.

§ 11. 1. Działalność organów Miasta jest jawna.

2. Jawność działania określają zasady jawności zawarte w Statucie gminy Strumień.

Rozdział 5.
Kadencja i wybory Rady Mieszkańców

§ 12. 1. Kadencja Rady Mieszkańców trwa tyle ile kadencja organów samorządu Gminy.

2.[4] Wybór członków Rady Mieszkańców kolejnej kadencji winien odbyć się nie później niż 6 miesięcy po ogłoszeniu wyników w wyborach do samorządu terytorialnego z zastrzeżeniem § 25 i § 27 ust. 2.

3. W razie wyborów przeprowadzonych według zasad niniejszego Statutu po raz pierwszy termin przeprowadzenia wyborów ustala się na 6 tygodni po jego wejściu w życie.

4. Kadencja Rady Mieszkańców, wybranej zgodnie z ust. 3, upływa zgodnie z zasadą wyrażoną w ust. 1.

§ 13. Wybory członków Rady Mieszkańców są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 14.[5][6]Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) członków Rady Mieszkańców ma każdy stały mieszkaniec Miasta, któremu przysługuje prawo wybierania do rady gminy w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks wyborczy.

§ 15. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.

§ 16. Wybór członków Rady Mieszkańców odbywa się na zebraniu wyborczym mieszkańców.

§ 17. 1. Zebranie mieszkańców dla wyborów członków Rady Mieszkańców zwołuje Burmistrz. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.

2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu zebrania mieszkańców dla wyboru członków Rady Mieszkańców podaje się do wiadomości mieszkańców, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną data zebrania.

§ 18. 1 Dla dokonania wyboru członków Rady Mieszkańców wymagany jest udział w zebraniu mieszkańców co najmniej 1/20 osób mających prawo wybierania.

2. O ile w zebraniu mieszkańców dla wyboru członków Rady Mieszkańców uczestniczy, ustalona na podstawie listy obecności, mniejsza ilość uprawnionych, nie wcześniej niż po upływie 15 minut odbywa się zebranie mieszkańców dla wyboru członków Rady Mieszkańców w drugim terminie. Odbycie zebrania w drugim terminie jest dopuszczalne tylko w przypadku umieszczenia w zawiadomieniu, o którym mowa w § 17 ust. 2, informacji o takiej możliwości.

3.[7] Na zebraniu mieszkańców dla wyboru członków Rady Mieszkańców, zwołanym w trybie ust. 2 obowiązuje warunek uczestnictwa minimum 20 mieszkańców.

§ 19. 1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 członków wybranych spośród obecnych na zebraniu mieszkańców osób, posiadających prawo wybierania.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na członka Rady Mieszkańców. Nie może nim też być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo lub powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata na członka Rady Mieszkańców, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.

3. Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący zebrania.

4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.

5. Przewodniczącym komisji zostaje, o ile wyrazi na to zgodę, wybrana do komisji osoba najstarsza wiekiem. W wypadku braku zgody przewodniczącym komisji zostaje kolejna, najstarsza wiekiem, wybrana w skład komisji osoba.

§ 20. 1. Do zadań komisji, o której mowa w § 19, należy:

1) sporządzenie listy kandydatów i przygotowanie kart do głosowania;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

2. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.

3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania mieszkańców.

§ 21. 1. Wybory członków Rady Mieszkańców odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych na zebraniu mieszkańców.

2. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje przewodniczący zebrania. Zgłoszenie staje się skuteczne tylko gdy proponowany kandydat wyrazi na to swoją zgodę. W przypadku nieobecności zgłoszonego kandydata jego zgoda na kandydowanie musi być złożona na ręce przewodniczącego zebrania w formie pisemnej.

3. Wniosek formalny, o zamknięciu listy kandydatów, przewodniczący zebrania poddaje pod głosowanie i jest przyjmowany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 22. 1. Głosowanie na członków Rady Mieszkańców odbywa się na kartach do głosowania, z uszeregowaną w kolejności alfabetycznej listą nazwisk i imion kandydatów, opatrzonych pieczęcią Urzędu Miejskiego.

2. Głosowanie na kandydatów odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu członków Rady Mieszkańców jest wybieranych. Karty do głosowania niewypełnione, lub wypełnione w inny sposób uznaje się za głos nieważny.

3. Komisja wydaje, uprawnionym do głosowania uczestnikom zebrania, karty do głosowania.

4. Wyborca musi mieć zapewnioną możliwość dokonania wyboru w sposób zapewniający tajność głosowania.

§ 23. 1. Za wybranych na członków Rady Mieszkańców uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej ilości głosów, skutkującym przekroczeniem liczby składu osobowego Rady Mieszkańców, przeprowadza się wybory uzupełniające z udziałem tych kandydatów.

§ 24. 1. Wygaśniecie mandatu członka Rady Mieszkańców następuje wskutek:

1) złożenia na ręce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu;

3) śmierci.

2.[8] W przypadkach określonych w ust. 1 wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada Mieszkańców na najbliższym posiedzeniu.

§ 25. 1. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Mieszkańców, przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru członków Rady Mieszkańców stosuje się odpowiednio.

2. Wyborów uzupełniających członka Rady Mieszkańców nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.

§ 26. 1. Każdy członek Rady Mieszkańców może być odwołany przed upływem kadencji przez zebranie mieszkańców zwołane w trybie § 27 ust. 1.

2. Odwołanie członka Rady Mieszkańców, w trybie ust. 1, winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego.

§ 27. 1. Zebranie mieszkańców dla odwołania członka Rady Mieszkańców i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje Burmistrz, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania, na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkańców Miasta posiadających prawo wybierania. Odwołanie następuje na zebraniu mieszkańców w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

2. Przedterminowego wyboru członka lub członków Rady Mieszkańców dokonuje się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania członka Rady Mieszkańców.

3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.

4. Kadencja członków Rady Mieszkańców wybranych w wyborach przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji Rady Mieszkańców w wyborach zarządzonych na podstawie § 12 ust. 2.

5. Przepisy § 18 stosuje się odpowiednio.

§ 28. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu Gminy.

Rozdział 6.
Wybory przewodniczącego Rady Mieszkańców i Zarządu[9]

§ 29. 1. Rada Mieszkańców wybiera ze swojego grona przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustalonego w trybie § 9 ust. 3 składu Rady Mieszkańców, w głosowaniu tajnym.

2.[10] Wybrany w trybie ust. 1 przewodniczący Rady Mieszkańców staje się jednocześnie przewodniczącym Zarządu, a wiceprzewodniczący członkami Zarządu.

3.[11] Rada Mieszkańców zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, może rozszerzyć skład osobowy Zarządu o co najwyżej 2 członków wybranych spośród Rady Mieszkańców. Do ich wyboru stosuje się tryb określony w ust. 1.

§ 30. 1.[12] Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczących Rady Mieszkańców jak i członków Zarządu następuje na wniosek co najmniej 1 składu Rady Mieszkańców w trybie określonym w § 29 ust. 1.

2. W przypadku rezygnacji osób, określonych w ust. 1, Rada Mieszkańców podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Niepodjęcie w terminie tej uchwały jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

3. Wybory uzupełniające przeprowadza Rada Mieszkańców w trybie przewidzianym w § 29.

Rozdział 7.
Rada Mieszkańców

§ 31. Do wyłącznej właściwości Rady Mieszkańców należy:

1) uchwalanie rocznego planu działania Rady Mieszkańców;

2)[13] rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu;

3) uchwalanie zasad zarządu mieniem gminnym;

4) uchwalanie zasad zarządu mieniem komunalnym oraz rozporządzania dochodami z tego źródła;

5) opiniowanie, na wniosek Rady Miejskiej, projektów jej uchwał w dotyczącym Miasta zakresie spraw:

a) zmian Statutu Gminy,

b) konsultowania zmian Statutu Miasta,

c) gospodarowania nieruchomościami,

d) budżetu Gminy,

e) przepisów porządkowych;

6)[14] podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 członków Rady Mieszkańców.

§ 32.[15]1. Rada Mieszkańców działa na posiedzeniach, poprzez swoje komisje oraz przez Zarząd w zakresie w jakim wykonuje on uchwały Rady Mieszkańców.

2. Komisje Rady Mieszkańców i Zarząd pozostają pod kontrolą Rady Mieszkańców, której składają sprawozdania ze swej działalności.

§ 33. 1.[16] Posiedzenia Rady Mieszkańców zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Miejsce, termin oraz porządek posiedzenia Rady Mieszkańców ustala i podaje do publicznej wiadomości przewodniczący Rady Mieszkańców.

3. Przewodniczący Rady Mieszkańców powiadamia o powyższym członków Rady Mieszkańców najpóźniej w 5 dniu przed dniem posiedzenia. W tym samym terminie powiadamia Burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych z terenu Miasta.

4. Powiadomienia, o których mowa w ust. 3 wymagają formy pisemnej, a ich doręczenie winno być potwierdzone przez adresatów.

§ 34. 1. Posiedzenie jest ważne, gdy członkowie Rady Mieszkańców zostali powiadomieni w sposób określony w § 33 ust. 3 i 4.

2. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Mieszkańców są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu ustalonego zgodnie z § 9 ust. 3.

3. Z przebiegu posiedzenia Rady Mieszkańców sporządzany jest protokół, zatwierdzany i podpisywany przez przewodniczącego Rady Mieszkańców względnie przewodniczącego obrad na kolejnym posiedzeniu.

§ 35. 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem, do przebiegu posiedzenia maja odpowiednie zastosowanie przepisy Statutu Gminy dotyczące przebiegu sesji Rady Miejskiej.

2. Rada Mieszkańców może uchwalić własny Regulamin Rady Mieszkańców, jednak przed jego wprowadzeniem w życie wymagana jest jego akceptacja przez Radę Miejską.

Rozdział 8.
Zarząd[17]

§ 36. Do Zarządu należy w szczególności:[18]

1) wykonywanie uchwał Rady Mieszkańców;

2) reprezentowanie Miasta wobec organów Gminy;

3)[19] składanie sprawozdania z działalności, najpóźniej do 30 czerwca roku następnego po roku, którego dotyczył plan;

4) przygotowywanie projektów uchwał Rady Mieszkańców;

5) kierowanie bieżącymi sprawami Miasta z zakresu administracji publicznej;

6) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem gminnym i komunalnym;

7) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej.

§ 37.[20]1. Decyzje i rozstrzygnięcia Zarządu podejmowane są na posiedzeniach Zarządu, w formie uchwał w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, zwykłą większością głosów.

2. W przypadku równej ilości głosów „za” i „”przeciw” o rozstrzygnięciu decyduje głos przewodniczącego Zarządu, a w razie jego nieobecności głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

§ 38.[21] Przewodniczący Zarządu może uczestniczyć w obradach Rady Miejskiej bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 39.[22] Pełnienie obowiązków członka Zarządu, w tym przewodniczącego Zarządu, ma charakter społeczny.

Rozdział 9.
Zebranie mieszkańców

§ 40. 1. Przewodniczący Rady Mieszkańców zwołuje zebranie mieszkańców:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek Rady Mieszkańców;

3) na pisemny wniosek organów Gminy;

4) na żądanie co najmniej 1/50 mieszkańców Miasta.

2. Miejsce i termin zebrania mieszkańców ustala i podaje do publicznej wiadomości przewodniczący Rady Mieszkańców najpóźniej w 7 dniu przed dniem zebrania.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 do 4 termin obrad zebrania wyznaczany jest nie później niż w 14 dniu od daty złożenia wniosku.

4.[23] Zebranie mieszkańców odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

5. Termin i miejsce zebrania podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń, w tym w szczególności na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Zawiadomienie, jeśli termin na to pozwala, winno być zamieszczone w prasie lokalnej.

§ 41. 1. Zebranie mieszkańców, zwołane w trybie § 40, ma za zadanie bieżącą ocenę działalności organów Miasta, sondażu oczekiwań mieszkańców, konsultacji istotnych zamierzeń oraz ukierunkowanie ich pracy w przyszłości.

2. Wnioski, opinie i postulaty podejmowane na zebraniu mieszkańców, o którym mowa w § 41, stanowią wytyczne działalności Rady Mieszkańców. Nie są one jednak dla niej wiążące.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się dla zebrań mieszkańców zwoływanych dla wyborów członków Rady Mieszkańców.

§ 42. 1. Zebranie mieszkańców prowadzi przewodniczący Rady Mieszkańców. Jeżeli przewodniczący Rady Mieszkańców nie może prowadzić zebrania, wyznacza zastępcę, który przejmuje jego uprawnienia i obowiązki w zakresie prowadzenia zebrania mieszkańców, na czas określony.

2. Porządek zebrania mieszkańców ustala przewodniczący Rady Mieszkańców.

3. Porządek zebrania mieszkańców może być zmieniony lub uzupełniony na wniosek, zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad ustalonego zgodnie z ust. 2.

§ 43. 1. Głos w dyskusji może zabierać każdy uczestnik zebrania mieszkańców, w kolejności zgłoszeń, z zastrzeżeniem ust. 2.2. Głosu w dyskusji udziela przewodniczący zebrania. Czas jednego wystąpienia nie może przekroczyć 5 minut, chyba że zostanie przyjęty wniosek formalny o zwiększenie czasu wystąpienia.

3. Przebieg obrad zebrania mieszkańców jest protokołowany. Protokół podpisywany przez przewodniczącego Rady Mieszkańców lub przewodniczącego zebrania podlega odczytaniu na kolejnym zebraniu mieszkańców.

Rozdział 10.
Nadzór i środki informacyjne, korygujące i doradcze działalności organów Miasta

§ 44. 1. Nadzór nad działalnością organów Miasta sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

2. Kontrola działalności organów Miasta sprawowana jest ponadto na podstawie kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Organem kontroli i nadzoru nad działalnością organów Miasta jest Rada Miejska.

§ 45. Rada Miejska ma prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania Miasta, niezbędnych do wykonywania przysługujących jej uprawnień.

§ 46. 1. Przewodniczący Rady Mieszkańców zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Miejskiej uchwał Rady Mieszkańców w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.

2.[24] Przewodniczący Rady Mieszkańców przedkłada Radzie Miejskiej, na zasadach określonych w ust. 1, uchwały podejmowane przez Zarząd, z wyjątkiem uchwał wydawanych w sprawach wymienionych w § 48.

3. Odpisy uchwał przedkładanych Radzie Miejskiej przekazywane są Burmistrzowi celem zajęcia stanowiska co do ich zgodności z prawem.

§ 47.[25]1. Uchwały Rady Mieszkańców lub uchwały Zarządu w sprawach z zakresu administracji publicznej sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały Rady Mieszkańców lub uchwały Zarządu w sprawach z zakresu administracji publicznej, w całości lub w części, orzeka Rada Miejska uchwałą, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od jej przedłożenia w trybie § 46.

2.[26] Burmistrz może wstrzymać zarządzeniem wykonanie uchwały Rady Mieszkańców lub uchwały Zarządu w sprawach z zakresu administracji publicznej, jeżeli wykonanie uchwały Rady Mieszkańców lub uchwały Zarządu w sprawach z zakresu administracji publicznej wywołałoby nieodwracalne skutki prawne. Zarządzenie obowiązuje do czasu podjęcia przez Radę Miejską stosownej uchwały, w trybie określonym w ust. 1.

3. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa Rada Miejska nie stwierdza nieważności uchwały Rady Mieszkańców lub uchwały Zarządu w sprawach z zakresu administracji publicznej, ograniczając się do wskazania uchwałą, iż zostały wydane z naruszeniem prawa.

4. Projekty uchwał Rady Miejskiej, o których mowa w ust. 1-3, sporządzane są przez Burmistrza z inicjatywy uprawnionych do tego podmiotów, określonych w Statucie Gminy.

5. Jeżeli uchybiono obowiązkowi, o którym mowa w § 46, termin do stwierdzenia nieważności uchwały Rady Mieszkańców lub uchwały Zarządu w sprawach z zakresu administracji publicznej biegnie od daty przedłożenia Radzie Miejskiej, na jej żądanie, uchwały Rady Mieszkańców lub uchwały Zarządu w sprawach z zakresu administracji publicznej.

6. Nie stwierdza się nieważności uchwały Rady Mieszkańców lub uchwały Zarządu w sprawach z zakresu administracji publicznej po upływie jednego roku od dnia ich podjęcia.

§ 48.[27] Przepisu § 47 nie stosuje się do spraw cywilnych oraz do decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez Zarząd. Kontrolę instancyjną w tym zakresie oraz nadzór pozainstancyjny i kontrole sprawowaną przez sądy określają przepisy odrębne.

§ 49.[28] W razie powtarzającego się naruszania przez Zarząd przepisów prawa powszechnie obowiązującego Rada Miejska może, w drodze uchwały, odwołać Zarząd. W przypadku odwołania Zarządu Rada Miejska wyznacza osobę, która do czasu wyboru nowego Zarządu pełni jego funkcję.

§ 50. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej zapewnia przewodniczącemu Rady Mieszkańców dostęp do informacji i danych, dotyczących sprawowania nadzoru na działalnością organów Miasta, niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań organów Miasta.

 [1]§ 3 ust. 3 – utracił moc na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLIX.405.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych gminy Strumień (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 3086), która weszła w życie w dniu 19 czerwca 2014 r.

[2]§ 9 ust. 2 – w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a uchwały określonej w przypisie 1

[3]§ 9 ust. 4 – w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b uchwały określonej w przypisie 1

[4]§ 12 ust. 2 - w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały określonej w przypisie 1

[5]§ 14 – w brzmieniu określonym przez § 2 pkt 1 Nr XLVI/322/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strumień oraz statutów jednostek pomocniczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 81 poz. 2334), która weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2006 r.

[6]§ 14 – w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 4 uchwały określonej w przypisie 1

[7]§ 18 ust. 3 – w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 5 uchwały określonej w przypisie 1

[8]§ 24 ust. 2 - w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 6 uchwały określonej w przypisie 1

[9]tytuł rozdziału 6 – w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 7 uchwały określonej w przypisie 1

[10]§ 29 ust. 2 - w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 8 lit. a uchwały określonej w przypisie 1

[11]§ 29 ust. 3 - w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 8 lit. b uchwały określonej w przypisie 1

[12]§ 30 ust. 1 - w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 9 uchwały określonej w przypisie 1

[13]§ 31 pkt 2 - w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 10 lit. a uchwały określonej w przypisie 1

[14]§ 31 pkt 6 - w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 10 lit. b uchwały określonej w przypisie 1

[15]§ 32 - w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 11 uchwały określonej w przypisie 1

[16]§ 33 ust. 1 - w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 12 uchwały określonej w przypisie 1

[17]tytuł rozdziału 8 - w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 13 uchwały określonej w przypisie 1

[18]§ 36 pierwsze zdanie - w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 14 lit. a uchwały określonej w przypisie 1

[19]§ 36 pkt 3 - w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 14 lit. b uchwały określonej w przypisie 1

[20]§ 37 - w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 15 uchwały określonej w przypisie 1

[21]§ 38 - w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 16 uchwały określonej w przypisie 1

[22]§ 39 - w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 17 uchwały określonej w przypisie 1

[23]§ 40 ust. 4 - w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 18 uchwały określonej w przypisie 1

[24]§ 46 ust. 2 - w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 19 uchwały określonej w przypisie 1

[25]§ 47 – w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 20 uchwały określonej w przypisie 1

[26]§ 47 ust. 2 – w brzmieniu określonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXVIII/204/2004 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nowych statutów jednostek pomocniczych gminy Strumień (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2005 r. Nr 3 poz. 37), która weszła w życie w dniu 25 stycznia 2005 r.

[27]§ 48 - w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 21 uchwały określonej w przypisie 1

[28]§ 49 – w brzmieniu określonym przez § 1 ust. 1 pkt 22 uchwały określonej w przypisie 1