Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
Numer ogłoszenia:               data zamieszczenia: 04.12.2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień, woj. śląskie, tel. 033 8571 462, faks 033 8571 461.

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostka organizacyjna. 

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

2) Rodzaj zamówienia: usługi.

3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w wymiarze średnio około 450 godzin miesięcznie usługi opiekuńcze, 60 godzin miesięcznie – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wskazanych ilości.

4) Zakres usług: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, a w szczególności:

- utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki m.in. zmywanie naczyń, mycie okien, mycie podłóg, wynoszenie śmieci, zakup artykułów spożywczych, higieniczno- sanitarnych i innych stosownie do potrzeb,

- przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety w tym zapewnienie gorącego posiłku, pranie odzieży, bielizny pościelowej itp.,

- opiekę higieniczną, a w szczególności: mycie, kąpiel osoby wymagającej opieki, przesłanie łóżka, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zaleconą przez lekarza pielęgnację - zapobieganie powstawaniu odparzeń i odleżyn, podawanie przepisanych przez lekarza leków, oraz w razie potrzeby udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadkach nagłych i zagrażających życiu podopiecznego.

- W miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a w szczególności: pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań.


5) Specjalistyczne usługi opiekuńcze: Zakres usług określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 189 poz. 1598 z późn. zm.) .


6) Wykonywanie zamówienia odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, na terenie Gminy Strumień, w dni powszednie, z zastrzeżeniem, iż w szczególnie trudnych sytuacjach zdrowotnych ustalonych wywiadem środowiskowym i popartych zaświadczeniem lekarskim, Zamawiający zleci Wykonawcy świadczenie usług opiekuńczych w niedziele i święta oraz w godzinach nocnych.


7) Godzina usługi liczona jest jako faktycznie przepracowany czas w domu klienta, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania podopiecznego. Cena musi być określona w złotych polskich (zł). Wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


8) Oferowana cena winna być podana cyfrowo i słownie.CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2021 r.

Kryteria oceny ofert:

- 1 – cena – 70 %

- 2 doświadczenie – 30 %

Termin składania ofert 23 grudzień 2020 r. godz. 800

Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu ul. 1 Maja 18.